Almindelige bestemmelser

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v
2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning
3. Drift og vedligeholdelse af anlæg
4. Tariffer
5. Måling af fjernvarmeforbrug
6. Betaling m.v
7. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME­LE­VERING

 

1Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for for­holdet mellem Vejby-Tisvilde fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslut­nings­pligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, i det følgende kaldet FORBRU­GEREN.
1.2  Bestemmelserne er alene gældende for leveringsforholdet mellem VÆR­KET og FORBRUGEREN. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er VÆRKET uvedkommende.
1.3  Det retlige forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er foruden gennem "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" reguleret gen­nem "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".
 

 

 

Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning
2.1  Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekni­ske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjern­varmefor­syning.

VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

2.2

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsen­des skriftligt til VÆRKET af ejeren/ejerne af ejendommen med oplysninger om ejen­dommens størrelse/varmebehov.

2.3 

FORBRUGEREN stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etable­ring af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres VÆR­KET let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse.

FORBRUGEREN skal sørge for renholdelse og belysning af rummet

2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på FORBRUGERENS foranledning, og omkostningerne hertil påhviler FOR­BRU­GEREN
2.5 

VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for såvidt der derved ikke ska­bes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse.

VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er an­svarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligehol­delse, hvorfor VÆRKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nød­vendige eftersyn og reparationer.

   

Tilslutningsafgift

 2.6 FORBRUGEREN betaler tilslutningsafgift, jf. VÆRKETS tarif, for at blive tilslut­tet varmeforsyningen. Denne afgift skal betales, inden stikledningen etableres
 2.7

Beregning af tilslutningsafgiftens størrelse foretages af VÆRKET. På VÆRKETS foranledning skal FORBRUGEREN meddele de nødvendige oplysnin­ger til brug for beregning af afgifter.

 2.8 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsafgiften, har FORBRUGEREN pligt til inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til VÆRKET. Dette kan i så tilfælde opkræve sup­plerende tilslutningsafgift. VÆRKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolop­måling
  Stikledning/stikledningsafgift
 2.9 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendom­mens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen

Forbrugerens betaling for etablering af stikledningen beregnes af VÆRKET. VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med FORBRU­GEREN, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller forde­lingsnettet.

2.10  Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hoved­haner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum.

Stikledningen incl. hovedhaner og målere etableres, ejes og vedligeholdes af VÆR­KET.

2.11 VÆRKET etablerer fælles stikledning til én eller flere ejendomme, såfremt VÆRKET finder det hensigtsmæssigt.
2.12 

Giver ændrede forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning af stik­lednin­gen, udføres arbejdet af VÆRKET for FORBRUGERENS regning (jf. 2.9).

2.13 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af VÆRKET. Udgifterne betales efter samme retningslinier som ved etable­ring af en ny stikledning
2.14 

VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGERS ejendom.

Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" eller til sam­me stan­dard som før arbejdets påbegyndelse.

  Ejerskifte
 2.15 Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskiftet skal ho­ved­måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal tilgå VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskort underskrevet af såvel nuværende som frem­tidig ejer fremsendes til VÆRKET.

Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel afgifter som forbrugsaf­gifter efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf. 6.9. Den hid­tidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for VÆRKET.

 2.16

Gældende leveringsbestemmelser og tariffer kan rekvireres på VÆRKET.


 

Udtrædelsesvilkår

2.17 

Udtrædelse af værket kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myn­digheders beslutninger.

 

 2.18

På udtrædelsestidspunktet forpligter FORBRUGEREN sig til at betale:

a.     Afgifter i henhold til årsopgørelse.

b.     Skyldige afgifter.

c.     Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved-/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende VÆRKET.

d.     VÆRKETS omkostninger ved eventuel fjernelse af de VÆRKET tilhøren­de ledninger på FORBRUGERENS ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører FORBRUGERENS varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye FOR­BRUGERE, kræves endvidere:

e.     Andel af anlægs- og renoveringsudgifter, der er specificeret i VÆRKETS regnskab - tidligere end 2-årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå VÆRKET foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som FOR­BRUGERENS andel af VÆRKETS samlede anlægsudgifter på opsigelses­tids­punktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

        FORBRUGERENS andel af VÆRKETS ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtræ­dende FORBRUGERS andel af VÆRKETS samlede registrerede til­slutningsværdi i regnskabsåret inden opsigelsen.

I forbindelse med en ombygning kan en FORBRUGERS betaling af faste afgifter stilles i bero i op til et halvt år.

Varmeforsyningen skal da være afbrudt og måleren nedtaget eller plombe­ret. FORBRUGEREN betaler gebyr herfor

2.19 

En udtrædende FORBRUGER har ikke krav på nogen andel af VÆRKETS formue.

 

 

 

3  Drift og vedligeholdelse af anlæg
3.1  Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmein­stallation. FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvar­mevand fra anlægget 
 3.2 FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i for-svarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRU-GEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er VÆR­KET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENS reg­ning, og til­lige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarme­forsynin­gen, indtil forholdene er bragt i orden
 3.3 VÆRKET har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆR­KET forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at stand­se forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og repara­tio­ner. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson

Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.

I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig le­vering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er VÆRKET

ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETS side.

Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabs­forsikring

3.4  VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for VÆRKETS kontrol.

VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen

 3.5 VÆRKETS personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRU­GEREN med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.
 3.6 VÆRKETS personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmefor­sy­nin­gen, mod behørig legitimation, have adgang til alle dele af ejendom­mens var­meanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse
3.7  FORBRUGEREN er - såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side - ansvarlig for beskadigelse af VÆRKETS ejendom.
 3.8

VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbe­faler.

Leveringsændringer skal ske med et for FORBRUGEREN passende varsel.

Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer til­hørende FORBRUGEREN, påhviler udgifterne hertil denne.

 

 

  4 Tariffer
4.1 

Afregning af afgifter af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsy­ningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Gas- og Varme­pris­udvalget an­meldte tariffer.

VÆRKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisud­val­gets retningslinier, samt under henvisning til aftale med NESA.

4.2 

FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

4.3 

VÆRKET er forpligtet til at oplyse FORBRUGEREN om tariffer og om ændringer af disse.

 

  5 Måling af fjernvarmeforbrug
5.1 

VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGER og værk nødven­dige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

5.2 

Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varme­for-bruget, er dette VÆRKET uvedkommende.

5.3 

Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæs-ninger af hovedmålere. VÆRKETS personale skal have uhindret ad­gang til hoved­målere (jf. 3.6).

5.4 

På VÆRKETS anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hoved­målere og indsende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum.

5.5  Modtager VÆRKET ikke en forbrugers aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved VÆRKETS henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.
5.6  VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af FORBRUGEREN, samt pkt. 5.5.
5.7  Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, fast­sættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRU­GEREN kan dokumentere, at forbru-get har været atypisk i afregnings­perioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.
 5.8 Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN for­pligtet til omgående at underrette VÆRKET herom.
 

 

 

  6 Betaling m.v.
6.1

Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.

VÆRKET kan udskrive et antal a'contoregninger. Antallet af a'contoregnin­ger fastsættes af VÆRKET. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til a'conto­-fast-sættelsen, kan VÆRKET vedtage at ændre de efterfølgende a'contoreg­ninger.

6.2 

Endelig afregning af forbruget finder sted én gang om året.

6.3  Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmein­stallation og/eller fejlbe­tjening af varmeinstallationen, defekt måler, måler­stop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedlige­holdelse, foretages bereg­ning af forbruget jf. den til enhver tid gældende vejledning fra Danske Fjernvar­me-værkers Forening (DFF): "Beregning af fjernvarmeforbrug". VÆRKET er beret­tiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af eventuelt merfor­brug.
6.4 

Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato, men regningerne bør fremsendes så betids, at beta­lingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling senere, er forbru­geren forpligtet at betale restancegebyr og renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov.

Gebyret, der dækker VÆRKETS omkostninger som følge af restancen, skal sam­men med eventuelle renter fremgå af regningen.

6.5 

Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalings­frist, fremsender VÆRKET en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår:

-       at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil være opkrævet det forannævnte restancegebyr og renter.

-       at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 8 dage efter erind­rings-skrivelsens dato, vil sagen overgå til inkasso, og FORBRUG­EREN vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af VÆRKET.

-       at FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til VÆR­KET i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at FORBRUGE-REN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.

6.6 

Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, frem­sender VÆRKET en inkas­someddelelse, hvoraf det fremgår,

-       at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt

-       at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsy­ningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sik­ker-hed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaran­ti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller

-       at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning.

-       Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUG­EREN.

6.7 

Opfylder FORBRUGEREN ikke de i 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET beret­tiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN at afbryde forsynin­gen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

6.8 

Forsyningen kan genoptages, når

-       restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restan­cens inddrivelse er betalt, eller

-       der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 6.6), eller

-       der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.

6.9 

Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i for­bindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. 2.15.

 

 

 

  7 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne
7.1

Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" er ved­taget af:

Bestyrelsen i

Vejby -Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a.                   den 18. juni 1996

og anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget.

7.2  BESTYRELSEN er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i be­stemmel­serne.