Den aktuelle situation for Vejby-Tisvilde Fjernvarme

18. marts 2022

Den aktuelle situation for Vejby-Tisvilde Fjernvarme

 

De stigende gaspriser, der har fundet sted de seneste måneder, har Vejby-Tisvilde Fjernvarme også mærket. Den månedlige regning fra vores gasleverandør steg brat ved årsskiftet fra ca. 1,2 mio. kr. i december til ca. 4,2 mio. kr. i januar måned. Det har belastet vores ellers gode likviditet voldsomt, og vi må iflg. den seneste cash-flow analyse regne med, at likviditeten går i minus i begyndelsen af april måned. Derfor er vi ved at søge vores bank om at få bevilget en driftskredit.

 

Vi havde håbet, at gasprisen ville falde, nu hvor foråret nærmede sig, og varmebehovet ville blive mindre. Men de seneste prognoser, vi har set, viser, at et fald i gasprisen ned mod det tidligere niveau først kan forventes at indtræffe hen mod slutningen af året eller lidt ind i 2023. Vi må derfor regne med et solidt underskud for regnskabsåret 2021/22.

 

Vore varmeforbrugere har hidtil ikke mærket noget til gasprisstigningen, idet vi har fastholdt en uændret varmepris gennem hele vinteren. En varmeprisstigning skal ifølge lovgivningen på området varsles tre måneder inden dens ikrafttræden. En prisstigning ville derfor først kunne træde i kraft pr. 1.juli, dvs. ved regnskabsårets afslutning, hvor der alligevel skulle fastlægges en ny pris for det kommende år. En prisstigning ville kun nå at få meget begrænset effekt på de umiddelbare likviditetsproblemer, og bestyrelsen fandt derfor, at det ikke var formålstjenligt at iværksætte en varmeprisstigning.

 

Hvad angår det kommende års varmepris gælder der, at et års underskud skal dækkes ind ved en stigning i varmeprisen i det eller de efterfølgende år, så driftsgælden over tid går i nul, dvs. at der ikke må optræde en såkaldt underdækning på regnskabet ved udgangen af de pågældende år. I den aktuelle situation forventer vi dog, at der bliver givet tilladelse til at sprede dækningen af årets underskud over de næste 2 -3 år. Hvor stort underskuddet bliver, og dermed hvor meget varmeprisen kommer til at stige næste år, kan vi først sige noget pålideligt om efter regnskabsårets afslutning ved udgangen af juni måned. Dog kan det siges, at varmeprisstigningen bliver forholdsvis mindre end gasprisstigningen som følge af den næsten gratis varme, vi får fra solvarmeanlægget og den billige varme, vi får fra træpilleanlægget. Af de ca. 20.000 MWh varme, vi producerer årligt, laves ca. 20 % på solvarmeanlægget og ca. 15 % på træpilleanlægget, hvor pillerne fås til en fast pris aftalt sidste efterår.

Hvad angår fremtiden, arbejder bestyrelsen med planer om at investere i en 1,0 MW elkedel, der skal sikre dels tilstrækkelig varme nede i Lejet i Tisvildeleje, dels at der kan tilsluttes flere varmeforbrugere i Tisvilde-området og endelig at udnytte den billigere el, der kan fås, når det blæser kraftigt. Danmark skal som bekendt være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Fjernvarmen skal på det tidspunkt produceres på basis af vedvarende energikilder, så fjernvarmeproduktionen antagelig i overvejende grad vil være elbaseret. Det vil sige, at der på sigt skal investeres i f. eks. en større elkedel og/eller en stor eldrevet luft-vand varmepumpe. Dette bliver problemstillinger, som bestyrelsen kommer til at arbejde med i de kommende år.

 

Karl Terpager Andersen, formand