Tekniske bestemmelser

INDHOLDSFORTEGNELSE:
1.0 Anvendelsesområde 
2.0 Tilslutningsbestemmelser
3.0 Installationsbestemmelser
4.0 Driftsbestemmelser
5.0 Dispensation 
6.0 Ikrafttræden

  1. Anvendelsesområde
1.1  Fjernvarmeforsyning

Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a., idet følgende benævnt VTF.

Bestemmelserne, supplerer "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering".
1.2  Forbrugeren

Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.
1.3  VVS-installatøren

Til udførelse af arbejde på varmeinstallationer, der skal tilsluttes eller er tilslut­tet fjernvarmenettet, skal anvendes firmaer med autorisation som gas- vand- og sanitets­mester, i det følgende benævnt VVS-INSTALLATØREN.
1.4  Bestemmelsernes gyldighedsområde

Bestemmelserne gælder for projektering, udførelse og ændring af varmeinstal­lationer ved tilslutning til VTF's ledningsnet samt vedligeholdelse af instal­lationerne.
1.5  Ansvar for udførelse

VTF påtager sig ikke med disse bestemmelser noget ansvar for de udførte interne installationer.
1.6  Kvalitetskrav

VTF forbeholder sig ret til at kræve ændringer i FORBRUGEREN's var­meinstallatio­ner, såfremt disse ikke opfylder bestemmelserne, eller er af en sådan standard, at de ikke på rimelig måde op­fylder deres formål. VTF kan nægte tilslutning af sådanne installationer.
 

 

 

  2 Tilslutningsbestemmelser 
2.1 Etablering af fjernvarmetilslutning
2.1.1  Anmodning om fjernvarme

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjervarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VTF af ejeren/ejerne af ejendommen med oplysninger om ejen­dommens størrelse/­varmebehov incl. op­lysninger om systemet for varmt brugsvand
2.1.2  Nybygninger

Ved anmodning om stik til nybygninger, skal der indsendes en målsat tegning, der tydeligt angiver, hvor stikket ønskes indført.
FORBRUGEREN har ansvaret for, at der etableres udsparing i sokkel/gulv og/eller eventuel ind­støbning af foringsrør.
2.1.3  Eksisterende ejendomme

For eksisterende ejendomme træffes aftale på stedet mellem ejeren eller dennes be­myndigede og en repræsentant fra VTF.
2.1.4 Entreprisegrænse

Fjernvarmestikledningen (incl. hovedhaner og måler) etableres og vedligeholdes af VTF og afsluttes umid­delbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner, som skal placeres let tilgængelig over færdig gulv.
   
  3 Installationsbestemmelser 
3.1  Udførelse af installationsarbejder
3.1.1 Autorisation

Til enhver udførelse af arbejder på en ejendoms varmeinstallation skal anvendes firma­er med auto­risation som VVS-installatør i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978.
3.1.2 Forhold til lovgivning

Varmeinstallationer, der tilsluttes VTF skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leveringsbestemmelser.

Er installationerne ikke udført i overensstemmelse med ovenstående, kan VTF kræve de pågælden­de installationer ændret. Sker dette ikke, er VTF berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.
3.1.3 Særlige installationer.

Såfremt der på forbrugerens foranledning installeres komponenter, hvis kor­rekte funk­tion kræver særlige tryk- eller temperaturforhold afvigende fra VTF's normale drifts-be­stemmelser, er VTF ikke forpligtiget til at ændre driftstilstande og er ej heller ansvar­lig for sådanne komponenters rette funk­tion.
3.2 Etablering af stikledning og hovedhaner
3.2.1 Stikledning og hovedhaner

Etablering af stikledning og hovedhaner sker i henhold til nærværende bestem­melser samt "Almin­delige bestemmelser for fjernvarmelevering".
3.3 Projektering og udførelse af varmeinstallationer
3.3.1 Dimensionering

Varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til det til enhver tid gældende byg­ningsreglement og bygningsreglement for småhuse, samt som angivet i afsnit 4 "Drifts­bestemmelser". Som dimensio­neringsgrundlag for varmeinstal­lationer kan regnes med en fremløbstemperatur i hovedledningen på 80 °C.

Installationen for varmtvandstilberedning samt specielle anlæg, skal dimen­sioneres efter ovenståen­de bestemmelser, dog efter VTF's minimum frem­løbstemperatur i sommer­perioden 65 °C.
3.3.2 Projektering og udførelse

Enhver nyinstallation eller ændring af en eksisterende installation skal projek­teres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgiv­ning, samt nær­værende "Tekniske be­stemmelser for fjernvarmeledning".
3.3.3 Vandvarmer

Vandvarmere skal være VA-godkendte. Herudover skal vandvarmere overholde even­tuelle yderli­gere bestemmelser gældende for den stedlige vandforsyning.
3.3.4 Vandvarmere til særligt formål

Vandvarmere til institutioner, skoler, kontorer, forretnings- og boligkomplek­ser, fabrikker m.v. skal dimensioneres således, at en jævn belastning af fjernvarmenettet opnåes.
3.3.5 Cirkulationspumpe

Såfremt vandvarmeren er forsynet med cirkulationsledning, skal det sikres, at der ikke kan ske tilbagestrømning til aftapningsstedet ved montering af kontraventil eller lignen­de.
3.4

Tilslutningsarrangement

Principdiagram 1

Principdiagram 2

3.4.1 Principdiagrammer

Tilslutningsarrangementet, som forbinder stikledningen med varmeinstal­lationen, skal principielt udføres som vist på principtegningen.
3.4.2 Termometre

Termometre skal være af en sådan kvalitet, at fejlvisningen ved 70 °C mak­simalt er +/- 1,5 °C.
3.4.3  Snavssamler

Snavssamler må ikke placeres lodret over hovedhanen.
3.5 Interne forsyningsledninger
3.5.1 Skjulte rør

Ved direkte tilslutning (uden varmeveksler) udføres skjulte rørledninger i byg­ninger som medierør af stål, der samles ved svejsning, eller kobberrør, der samles ved hård lodning. Skjulte rørlednin­ger kan endvidere udføres i plastled­ninger, der er godkendte til varmeinstallationer, såfremt sam­lingerne kan god­kendes af VTF.
3.5.2 Interne forsyningsledninger

Interne forsyningsledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte tilslutning (uden varmevek­sler) udføres efter VTF's anvisninger og med samme krav som til VTF's hoved- og stikledninger.
3.5.3 Stål- og kobberrør

Anvendes stål- og kobberrør, gælder kravene i Dansk Ingeniørforenings "Almi­ndelige betingelser for udførelse af varmeanlæg".
Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspan­sion, udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapningsventiler skal for­synes med prop eller slutmuffe.
3.6 Isolering
3.6.1 Normer

I henhold til bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder interne rørled­ninger og be­holdere isoleres efter Dansk Ingeniørforenings "Norm for termisk isolering af tekniske installatio­ner".
3.7 Trykprøve og idriftssættelse
3.7.1 Prøvetryk

Inden idriftssættelse skal enhver ny tilslutning, udvidelse af varmeinstallationen og/eller eventuelle interne forsyningsledninger i jord på ejerens foranledning og bekostning trykprøves med min. 10 bar (100 mVS) koldtvandstryk ved nybyg­ninger. Ved tilslut­ning til eksisterende installationer tryk­prøves disse med min. 6 bar koldtvandstryk.
3.7.2 Anmeldelse

Anmeldelse af trykprøve skal ske til VTF med mindst 1 arbejdsdags varsel. Ved trykprøven skal måler være monteret.
3.7.3 Trykprøve

Trykprøve skal foretages af VVS-INSTALLATØREN i overværelse af en repræsentant fra VTF. Såfremt VTF i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler ved varmeinstalla­tionen, skal VTF's repræsentant påtale disse.
3.7.4 Plombering

Når installationen er trykprøvet og godkendt af VTF's repræsentant, plomberes må­leren.
3.7.5 Ansvar

Med VTF's overværelse af trykprøve påtager VTF sig iøvrigt intet ansvar for var­me-installationen ud over det ansvar, man har efter dansk rets almindelige bestemmel­ser
3.7.6 Varmevekslerinstallationer

Varmeinstallationer med varmevekslerinstallationer kræves kun trykprøvet på primær-si­den mellem hovedhaner og varmeveksler.
3.7.7 Påfyldning

Påfyldning og idriftssættelse af varmeinstallationer skal foretages af VVS-INSTALLA­TØREN med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Ved større vandpåsætninger skal VTF informeres.
3.7.8 Indregulering af anlæg 
Det påhviler VVS-INSTALLATØREN at sørge for, at installationen indreguleres omhyggeligt, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås
3.7.9 Instruktion

VVS-INSTALLATØREN skal sørge for at instruere FORBRUGEREN i var­meinstalla­tionens drift, og sikre at FORBRUGEREN modtager en skriftlig bruger­vejledning.

 

 

 

  4 Driftsbestemmelser
4.1 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen
4.1.1 Varmelevering - fremløbstemperatur

Varmen leveres som cirkulerende fjernvarmevand.Fremløbstemperaturen reguleres efter årstiden (udetemperatur og vindstyrke) og inden for døgnet, og kan i hovedledningsnettet ved stikafgreningen variere mellem 65 °C og 80 °C ved maksimal belastning (-12 °C udetemperatur).Ved lave forbrug, især uden for fyringssæsonen, må der påregnes lavere temperatur end ovenfor anført ved hovedhanerne, da det ikke kan undgås, at der sker en afkøling af fjernvarmevandet i stikledningen på grund af ingen eller minimal cirkulation.

4.1.2 Afkøling af fjernvarmevandet

Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt og mindst således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30gr C, og at returtemperaturen ved maks. belastning ikke overskrider 40 gr. C

I tilfælde af at det konstateres, at dette ikke overholdes, forbeholder VTF sig ret til på forbrugerens regning, at installere, indstille og plombere en returbegrænserventil.

4.1.3 VTF's forpligtigelser

VTF har pligt til at levere en fremløbstemperatur på min. 65 gr C med den effekt, der skal anvendes til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand, der er abonneret på, under forudsætning af at den forskrevne minimums afkøling er overholdt. Varmen leveres, så der ved nyetablering af anlæg skal dimensioneres med et differenstryk ved hovedhanerne på minimum 0,5 bar. Differenstrykket kan variere over året og afhænger af ejendommens beliggenhed. VTF forbeholder sig ret til i visse tilfælde at plombere forbrugerens trykdifferens-regulator for at sikre at differenstrykket over kundens anlæg ikke kan

4.1.4 Hovedhaner

Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af VTF.

Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede.

I tilfælde af brand eller brud på interne installationer, skal begge hovedhaner lukkes.

4.1.5 Aftapning fra varmeinstallationen

Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftap­ning af fjern­varme­vand kun foretages af VVS-INSTALLATØREN efter aftale med VTF med mindst 1 arbejdsdags varsel.

   
4.1.6 Driftsforstyrrelser

Efter aflukning for reparation på hovedledningsnettet kan der forekomme driftsfor­styrrelser i ejen­dommens varmeinstallation. En sådan driftsforstyrrelse kan eventuelt skyldes en tilstoppet snavssam­ler, luft i anlægget, fejl i reguleringsudstyret eller lignen­de. Disse problemer afhjælpes ved FOR­BRUGERENS's foranstaltning.

Hvis der herefter stadig er problemer, kan der rettes henvendelse til VTF der så i hvert enkelt tilfælde undersøger sagen for afhjælpning af problemet.

Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af FORBRUGEREN's VVS-INSTALLATØR for FORBRUGEREN's regning.

 

 4.1.7

Natsænkning (pr. 1.januar 2013)

 Generelt frarådes natsænkning hos kunder i fjernvarmesystemet.

Der kan gives dispensation til natsænkning i kontorer og offentlige bygninger i weekender, samt ferieperioder. Dispensationen skal gives skriftligt fra VÆRKET og specificere betingelserne for brug af natsænkning i den specifikke bygning.

Natsænkning må aldrig være i brug ved døgngennemsnitlig udetemperatur på under 0 gr. C.

4.2 Måling af forbrug
4.2.1 Afregningsform

Forbruget afregnes efter en energimåler, som registrerer den forbrugte ener­gimængde (MWh). Bliver el-tilslutning nødvendig for energimålerens drift, etablerer og bekoster VTF el-installationen, og FORBRUGEREN betaler el­-forbruget.

4.2.2 Afhentning og opsætning af måler

Ved nytilslutning afhenter VVS-installatøren måleren ved VTF, mod aflevering af en korrekt ud­fyldt anmeldelse.

VVS-installatøren skal udskylle varmeinstallationen med koldt brugsvand inden må­leren opsættes og varmeinstallationen tilsluttes.

4.2.3 Målerens montering

Måleren skal monteres på fremløbsledningen umiddelbart efter hovedhane og snavs­samler på en sådan måde, at aflæsning og udskiftning af måler let kan foretages.

Der må ikke anbringes aftapningshaner, termometre, stutse m.m. mellem hovedhane og måler. Der skal monteres en afspærringshane på begge sider af måleren. Den ene kan være hovedhanen, så­fremt denne er placeret i samme rum.

Måleren skal monteres således, at tælleværket er anbragt vandret.

4.2.4 Fejlvisning

Hvis måleren anses at vise forkert, kan FORBRUGEREN eller VTF forlange denne afprøvet.

Måleren anses for at vise rigtig, såfremt de i nærværende tabel's angivne grænser for nedre og øvre måleområde er overholdt.

Såfremt resultatet af målerafprøvningen ligger indenfor det tilladelige område, betales undersøg­elsen af FORBRUGEREN med mindre afprøvningen er for­langt af VTF.

4.2.5 Regulering ved fejlvisning

Hvis en måler har større fejlvisning end det i 4.2.4 anførte, eller der konstateres må­lerstop, fejl ved måleraflæsningen, forbrugsberegningen etc., beregnes forbruget i henhold til stk. 6.11 i "Al­mindelige bestemmelser for fjernvarmelevering".

4.2.6 Interne målere

Såfremt der hos FORBRUGEREN opsættes målere til intern fordeling af var­meforbru­get, er disse i enhver henseende VTF uvedkommende.

 

 

 
  5 Dispensation
5.1 Eventuel afvigelse fra foranstående bestemmelser kræver i hvert enkelte tilfælde skrift­lig dispensa­tion fra VTF.
 

 

 
 

6 Ikrafttrædelse 

 

Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" er vedtaget af

Bestyrelsen i

Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a. 18 juni 1996

og anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget.

VTF er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

//